129-C Matatag Street, Diliman, Quezon City 1104 [email protected]

[STATEMENT] Marcos Burial at LNMB: A Reversal of People’s Sovereign Will (with Filipino version)

15003306_1127333483988256_360622419531232666_o

Marcos Burial at LNMB:

A Reversal of People’s Sovereign Will

The decision by nine Associate Justices of the Supreme Court favoring President Duterte’s order to inter the corpse of the late dictator Ferdinand Marcos, Sr. in Libingan ng mga Bayani (LNMB) is a revision of history and reversal of the sovereign will and act of the Filipino people that resisted and overthrew the dictator.

Yes, he was a soldier but according to a study conducted by the National Historical Commission, his record was ‘fraught with myths, factual inconsistencies, and lies’ such as his medals, his rank and dubious and controversial war record.

He was elected president but abused his powers to plunder the country’s coffers, subjected his people to countless rights abuses and to perpetuate him and his cronies into power until the people, exercising their sovereign power, relegated the Marcoses in the dust bins of history.

How can such a man be made ‘worthy of emulation for generations and generations to come’ as mandated under the RA 289, which mandates who can be qualified to be buried at the Libingan ng mga Bayani (LNMB) nor be qualified under the AFP Regulations 161-375 since his record reeks of ‘moral turpitude’.

The decision shows how much the nine justices are willing to compromise whatever sense of justice and history is left in them as well as reveal how much judicial independence has been compromised.

This senseless ruling repeats several times the shame that the Marcos regime brought the nation, dismantles all honors and praises the world has given to the Filipino people for ending the dictatorship and opens the scars and renews the pain and injuries that the people suffered during the dark years of tyranny of the Marcos dictatorship.

We, from Kilusan para sa Pambansang Demokrasya (KILUSAN) are indignant over this ruling that upholds Duterte’s anti-democratic and autocratic ways.

By rejecting the petitioners’ argument, through mere legal technicality and devoid of moral basis, the majority decision paves the way for Duterte to abuse further his authority, holding the country hostage to his campaign promise to the Marcos family in exchange for favors given.

As asserted by all the 5 dissenting principled justices, led by the Chief Justice Sereno, and echoed by many others, including declared ally of Duterte, Senate President Koko Pimentel, the majority’s ruling constitutes grave injustice to the people, especially the victims of human rights violations, and would prolong divisions among the people.

We are one with the growing popular movement that asserts the historical fact that Marcos was a tyrant and consistently opposes the burial of his carcass in LNMB.

We enjoin everyone to uphold democracy and freedom and oppose all threats and violations of democratic and sovereign rights of the people. ###

Kilusan para sa Pambansang Demokrasya
November 9, 2016 

****

Filipino Version

Paglilibing kay Marcos sa LNMB:

Pagbaligtad sa Soberanong Kapasyahan ng Mamamayan

Pagbaluktot sa kasaysayan at pagbaligtad sa pasya ng mamamayang lumaban at nagpatalsik sa diktador na si Ferdinand Marcos,  ang desisyon ng siyam na Associate Justices ng Korte Suprema na paboran ang utos ni President Duterte na ilibing na ang bangkay ng dating diktador sa Libingan ng mga Bayani (LNMB).

Totoong naging sundalo si  Marcos, pero  ‘pawang mga alamat, malayo sa katotohanan, at puno ng kasinungalingan’ ang kanyang rekord ng ranggo at medalya,  at kaduda-duda at kontrobersyal ang kanyang rekord sa gera,  ayon sa National Historical Commission.

Bilang pangulo, inabuso niya ang kapangyarihan para dambungin ang kaban  ng bayan.  Para manatili siya at  kanyang mga kroni sa kapangyarihan, isinailalim niya ang mamamayan sa walang katulad na paniniil sa kanilang mga karapatan.  Hanggang  sa ang mamamayan, sa paggiit ng kanilang soberanong kapangyarihan, ay itapon na ang pamilyang Marcos sa basurahan ng kasaysayan.

Kaya paanong ang ganitong klaseng tao ay malagay sa katayuang ‘karapatdapat na tularan susunod na mga henerasyon’ gaya ng nakatadhana  sa RA 289, na nagsasabi kung sino ang kwalipikadong ilibing sa LNMB o kaya ay pasado sa AFP Regulations 161-375 gayung ang kanyang rekord ay umaalingasaw sa ‘kahalayang moral’.

Ipinakikita ng desisyon ng siyam na mahistrado kung hanggang saan nila kayang ikumpromiso anumang nalalabi sa kanilang diwa ng katarungan at kaalaman sa kasaysayan,  gaya ng ipinakikita rin ng desisyon kung gaano kalaki na ang nakumpromiso sa integridad at kasarinlan ng hudikatura.

Ilang beses na inulit ng manhid na desisyong ito ang kahihiyang idinulot sa bansa ng rehimeng Marcos, pinawalang-saysay ang lahat ng papuri at pagpaparangal na ibinigay ng buong daigdig sa mamamayang Pilipino sa paggapi sa diktadura, at nagbukas sa nagbalantukang sugat na nagpanauli ng sakit at dusang dinanas ng mamamayan sa madilim na mga taon ng tiraniya ng diktadurang Marcos.

Kami, sa Kilusan para sa Pambansang Demokrasya (KILUSAN) ay galit sa pasyang ito na sumusuhay sa mga kontra-demokratiko at awtokratikong mga hakbang ni Duterte.

Sa pagtanggi sa mga argumento ng mga nagpetisyon gamit ang teknikalidad ng batas na hungkag sa batayang moral, ang desisyon ng mayorya ay naghawan ng landas para kay Duterte na lalong abusuhin ang kanyang awtoridad habang bihag ang bayan sa pangako niya sa pamilya Marcos kapalit ng natangap niyang pabor mula sa mga ito.

Gaya ng iginigiit ng limang sumalungat na prinsipyadong mga Mahistrado, sa pangunguna ni Chief Justice Sereno at inuulit ng maraming iba pa, kabilang ang kaalyado ni Duterte na si Senate President Koko Pimentel, ang pasya ng mayorya ay nangangahulugan ng grabeng kawalan ng hustisya para sa mamamayan, laluna sa mga naging biktima ng pag-abuso sa kaparapatang tao, at higit na magpapalaki ng gawak ng pagkakahati-hati ng mamamayan.

Kami ay kaisa ng lumalawak na popular na kilusan na naggigiit ng katotohanang pangkasaysayang si Marcos ay tirano.  Tutol kami na ilibing ang kanyang labi sa LNMB.

Nananawagan kami sa lahat na ipagtanggol natin ang kalayaan at demokrasya at labanan ang lahat ng mga banta ng paglabag sa demokratiko at soberanong mga karapatan ng mamamayan.###

 

Kilusan para sa Pambansang Demokrasya 
Nobyembre 9, 2016
FacebookTwitterGoogle+Share

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *