129-C Matatag Street, Diliman, Quezon City 1104 natlsect@kpdpilipinas.org

[PAHAYAG]Labanan, Pagbabalik ng mga Marcos sa Kapangyarihan! Labanan, Pagbabalik ng Tiraniya!

publication1

Labanan, Pagbabalik ng mga Marcos sa Kapangyarihan

Labanan, Pagbabalik ng Tiraniya!

 

Inilibing ang bangkay ng pasistang diktador Ferdinand E. Marcos, Sr., Nobyembre 18, sa Libingan ng mga Bayani (LNMB).  Tulad sa pagnanakaw, inilihim sa publiko hanggang sa mismong oras ng seremonyang puspos sa parangal at ritwal na bagay lamang sa taong nabuhay nang marangal, may integridad, matapat at may natatanging ambag sa pagsulong ng lipunan. Naroon ang mga opisyal ng AFP at PNP at honor guards na nagbigay ng parangal pang-estado at militar (state and military honor).

 

Sinalubong ng international media si Duterte sa pagdating sa Lima, Peru; kinumpirma niya na alam ang libing at “pamilya Marcos ang nagtakda ng petsa”. Sinabi ni Duterte na kanyang “ipinapatupad lang ang batas at desisyon ng Korte Suprema”.

 

Ang lihim ngunit marangyang libing ng diktador ay pagsikot sa proseso ng batas at korte. Ipinagkait nito sa mga tumututol ang pagkakataong maghapag ng motion for reconsideration mula Nobyemre 9-23. Garapalang ipinagtanggol ng Korte Suprema ang tapos nang libing sa pahayag na “walang batas na nagbabawal na ilibing si Marcos sa LNMB” at “walang apila laban sa libing”.

 

Malinaw, mula simula, ang kutsabaang Duterte, pamilyang Marcos at 9 na mahistrado ng Korte Suprema. Inilihim ang libing sa taong bayan upang makaiwas sa tiyak na pagharang ng mamamayan.  Hanggang sa huling sandali, kataksilan sa bayan ang ipinamalas ng pamilya Marcos na suportado ni Duterte.

 

Ang utos ni Duterte na pinaboran ng 9 na mahistradong nagsuko at nagbenta ng kanilang integridad at ang biglaang libing ay tahasang pagyurak sa makasaysayang soberanong pasya at akto ng milyun-milyong mamamayan sa buong kapuluan na lumaban at nagwakas sa diktadurang Marcos.

 

Ang parangal na iginawad sa diktador:  pagsundo ng  helicopter ng AFP, pagsalubong at pagpapasan sa balikat ng kanyang kabaong ng mga sundalo, paglalagak nito sa hila-ng-kabayong kareta (caisson for military/state funeral), pagpupugay ng honor guards, pagbalot ng bandila ng bansa sa kanyang kabaong, 21-gun salute at  volley of fire at paglalagay ng cauldron of fire or eternal flame na natatangi sa puntod ni Marcos, ay pagdakila sa tiranong naghari sa loob ng 21 taon, kabilang ang 14 na taon ng lantarang pasistang diktadura (batas militar).

 

Pilit na pinalilimot sa mamamayan ang lansakang pagsupil sa mga demokratiko at makataong karapatan; pagdukot at pagpatay sa libu-libong mamamayan; pagtortyur at pagbilanggo sa abot 100,000; panggagahasa sa mga kababaihang inaresto, ibinilanggo at/o pinatay; pagpapalayas ng daan-daan libong mamamayan sa kanilang mga pamayanan sa kanayunan; pagtatayo ng mga yunit para-militar at mga kampo at detachment ng militar sa halos lahat ng mga baryo/barangay sa kanayunan; pagbaon ng bansa sa dayuhang utang; pagnanakaw at pagtakas ng bilyong dolyar na halaga ng kabang yaman; ginawang “gatasang-baka” ang mga proyektong pang-impraistruktura, ilang ospital at higit sa lahat ang halimaw na plantang nukleyar sa Bataan na hanggang 2007 ay binayaran ng mamamayan ang ginugol dito na utang na $2.2B (bukod pa ang interes nito), na makabuluhang  bahagi ay padulas kay Marcos at komisyon ng crony niyang si Herminio Disini.

 

Ito ang tampok sa madugo at mapandambong na rekord ng diktador na si Marcos, na iniidolo ni Duterte.

 

Ang palihim ngunit puspos sa parangal na paglibing sa diktador sa LNMB ay pagyurak sa  mahabang pakikibaka ng milyun-milyong mamamayan, na humantong sa pag-aalsang Pebrero 1986, na nagwakas sa diktadurang Marcos. Paglapastangan sa soberanong pasya at aksyon ng mamamayan at pagbaligtad ng kasaysayan ang kahulugan ng “pagbabayad-utang” ni Duterte sa pamilyang Marcos.

 

Hindi pa naipupuwesto si  Bong Bong Marcos sa kapangyarihan, ang pagpaparangal sa diktador at ang pag-uutos ng pamilya Marcos sa AFP at lahat ng implikasyon ng paglibing sa LNMB at pagpaparangal sa diktador ay nangangahulugang nakabalik na sila sa kapangyarihan. Sa pagtataguyod ni Duterte.

 

Ilang araw bago ang panakaw na libing, ipinahayag ni Duterte sa harap ng publiko na kanyang “kinokonsidera ang pagsuspinde ng writ of habeas corpus” kapag siya ay “mapuwersa” ng pinapalaki niyang problema sa drugs at ng diumanong “rebelyon”.  Sumunod sinabi rin niya, “ang pagdeklara ng batas militar ay contingency”.

 

Labanan ang muling pagbalot ng lagim ng malaganap na karahasan laban sa mamamayan at paglulubid ng batayan para sa higit na karahasan

 

Bumulwak ang malaganap na protesta sa panakaw na libing sa pinarangalang diktador. Pinanariwa nito ang bangungot ng diktadurang Marcos. Binuhay sa ala-ala ng marami ang mga pahirap at iba pang paglabag sa mga karapatan. Ang mga tinortyur at ikinulong noon ay nadaramang muli ang mga pasakit. Ang pag-uulit ni Duterte ng panawagang kalimutan na ang nakaraan at patawarin ang mga Marcos ay pang-iinsulto sa mamamayan.

 

Sa pagsusulong ng mga protesta hindi dapat mawala na pinatutungkulan din nito ang nagbabantang muling pagbalot ng lagim at karahasan. Hindi mawawaglit na umiiral pa  ang “state of national emergency” na ipinataw sa bansa bunsod ng “lawless violence” sa “balwarte” ni Digong na Davao City. Kasama ng PNP ang AFP sa pagpapairal ng “state of national emergency”. Kinokondisyon ang mamamayan sa mga “check point” at presensya ng mga “combat ready” na mga pulis at sundalo sa mga publikong lugar tulad sa mga istasyon ng LRT at MRT, mga terminal ng bus at mga pantalan at airport.

 

Minamanhid ang mamamayan sa araw-araw na pagpatay sa mga “suspek na drug user-pusher” at nakabilanggong “nagtangkang lumaban”. Tahasang sinasabi ni Duterte na wala siyang pagkilala sa human rights at itinuring na kaaway ang bawat magtanong, mag-iimbestiga o magpahayag ng opinyong kontra sa lumalaganap na extra-judicial killing at walang pakundangang paglabag sa due process.

 

Higit pa marahil ang kalagayang “pupuwersa” kay Duterte para “isuspinde ang writ of habeas corpus” at tumungo sa landas na kinahinatnan ng bayan sa ilalim ng paghahari ng kanyang dinadakilang diktador.

 

Maging alerto at huwag palalampasin ang bawat kontra-demokratiko at sadyang walang katinuang pakana ng kutsabaang Duterte-Marcos.

 

Huwag hayaang mapawi ang alaala ng malagim na nakaraan!

Mahigpit na hawakan, igiit at ipaglaban ang pagpapasya ng milyun-milyong mamamayang tumindig, nagpakasakit, lumaban hanggang nawakasan ang diktadurang Marcos!

Sumulong sa pakikibaka para kamtin ang demokrasyang bayan!

 

Kilusan para sa Pambansang Demokrasya (KILUSAN)

Nobyembre 22, 2016

FacebookTwitterGoogle+Share

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *