129-C Matatag Street, Diliman, Quezon City 1104 [email protected]

[EDITORYAL] Hubad na Kapangyarihan at Walang Pakundangang Karahasan

Guhit ni Alex Uy

Ang darating na pagbabago ay paatras. Mismong nasa tuktok ng gubyerno ang kumakaladkad sa bayan pabalik sa sinaunang panahon ng barbarismo – walang sistema ng mga batas at hustisya. Ang paghahari ay pagwasiwas ng hubad na kapangyarihan at karahasan.

 

Panghihiya sa kanila ang turing ni Duterte at ng mga tapat at manhid na tagasunod, sa mga protesta at mga kritikal na opinyon at katanungan. Manhid sila sa katotohanang hinihiya nila mga sarili at buong bayan sa harap ng daigdig.

 

Walang puwang na ibinibigay si Duterte laluna sa mga nagtatanggol sa mga karapatang pantao at mga kritikal na sumusubaybay sa mga kaganapan sa Pilipinas laluna sa “gera laban sa droga.” Mahigit 7,000 na ang napapatay. Karamihan, kundi man ang lahat ng mga biktima ay maralita. Malungkot pa si Duterte sa bilang na ito. “Ikalulugod” ni Duterte na “lipulin ang tatlong milyong drug user.” Ngunit ang bilang na tatlong milyon ay sa hibang na isip din nagmumula.

 

Pagwawasiwas ito ng lantay na kapangyarihang tulad ng sa isang panginoong naghahari sa lahat. Katambal nito ang hindi pagkilala at lansakang paglabag sa sistema at proseso ng mga batas at hustisya. Ang tahasan nitong pagsasantabi at pangingibabaw sa batas ay pinatitindi ng walang katwirang mga pahayag, kautusan at aksyon.

 

Bukod sa napawawalang saysay at nababaluktot ang mga batas, ang proseso ng korte (court procedure) ay sinisikutan hanggang sa halos diktahan nito ang Korte Suprema sa pamamagitan ng malalapit nang magretirong mga mahistradong handang ikompromiso ang batas at mga sarili.

 

Nakakubabaw sa lehislatura ang mga masusugid na alagad at alyado ni Duterte. Sinasalaula ang buong Konggreso, laluna ang Kamara o House of Representatives, ng mga “lider” na ang pinaiiral ay makikitid nilang interes at isip na umaayon sa mga kagustuhan ng presidente.

 

Silang mga “lider”, mula kay Duterte ay pawang mga abugado na bumabaligtad sa integridad

ng mga batas at sa sinumpaang prinsipyo ng propesyon ng abugasya. Binabaligtad ang proseso sa pagbabalangkas at pagtitibay ng batas. Pinapawalang-saysay kahit ang mga

pormalidad ng “demokratikong debate sa kapulungan” ng pambabastos o hindi pagbibigay

ng puwang sa mga sumasalungat sa gusto nilang makapangyari. Ang pagboto para pagtibayin ang mga batas ay ayon sa katapatan kay Duterte, hindi sa pananagutan sa mamamayan.

 

Sa halip na pagkaabalahan ng pag-iisip at mga desisyon o aksyon ang tamang paglutas sa mga saligang suliranin ng kawalang trabaho at hanapbuhay na nagsasadlak sa paparaming

mamamayan sa ibayong kahirapan na pinagsisibulan ng mga kapit-sa-patalim at anti-sosyal

na paraan sa pagkita ng ikabubuhay, layon nilang naghahari na paghati-hatiin ang bayan

at sambayanan.

 

Hindi naglulubay ang rehimeng Duterte sa pakanang gawing ganap ang kanyang diktadura.

Bukod sa ibayong paglalantad ng bansa para sa mga dayuhang mandarambong, litaw na layunin sa pakanang pagbabago ng Konstitusyon ang pagbibigay ng higit na kapangyarihan

sa Presidente tulad ng pag-aalis sa mga restriksyon sa pagdedeklara ng martial law. Isa pang layunin ay hati-hatiin ang bansa sa mga pederal na kaharian ng mga lokal na patron/panginoon.

 

Naghahasik ang ganitong mga kaganapan ng klima ng lagim at takot na nagmamanhid sa mga mamamayan sa pananahimik, kamangmangan at pagsasa-walang kibo, laluna ang lalong dumaraming naghihirap na higit na pinagkakaitan ng karapatang mabuhay at mabuhay nang may dignidad.K

 

Mula sa KILUSAN (Opisyal na Pahayagan ng Kilusan para sa Pambansang Demokrasya) | Taon 11 Bilang 1 | Enero 31, 2017

 

*Guhit sa itaas: Alex Uy

** Sa lahat ng gustong bumili at/o para sa subscription, makipag-ugnayan sa ating National Secretary General na si kasamang Atty. Virginia Lacsa Suarez at/o sa sinuman sa mga Chapters / National Secretariat sa (02) 717 3262 o sa email – [email protected] / [email protected] (ilagay sa subject ang – KILUSAN Publication) at/o magpadala ng mensahe sa aming FB/Twitter accounts.

*** Bukas ang KILUSAN para sa mga artikulo, balita, tula, sanaysay, kwento, artwork, komentaryo, puna, mungkahi, atbp; ipadala lamang sa mga nasabing email o sa ating mismong tanggapan.

FacebookTwitterGoogle+Share

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *