129-C Matatag Street, Diliman, Quezon City 1104 [email protected]

[KAISA KA] Militarismo at Gera, at ang Salot ng Rape at Pagkakalakal sa Kababaihan

#WAgWar (No To War) KAISA KA Women Against War and Militarism

Militarismo at Gera, at ang Salot ng Rape at Pagkakalakal sa Kababaihan

 

Gera sa loob ng bayan at hayag na banta sa kababaihan

Nasa ilalim ng sitwasyong gera ang mamamayang Filipino partikular ang sa Mindanao, kabilang ang mga probinsyang pulo ng Basilan, Sulu at Tawi-tawi, lalo’t higit ang mga residente ng Marawi City at mga kalapit na bayan ng Lanao del Sur.

 

Kahit sa hindi malinaw at magkakasalungat na mga batayan at sa kabila ng parehong pagtatasa ng mga pulis at militar na napigilan na ang banta ng mga terorista at kayang sugpuin kahit walang batas militar, nagdeklara pa rin ng martial law  si Duterte at sinuspinde ang prebilehiyo sa writ of habeas corpus sa buong Mindanao mula nuong Mayo 23.  Deklarasyon ito ng digma laban sa 22 milyong Filipino sa rehiyon.  Nagbanta pa si Duterte na paiiralin ang martial law sa buong Pilipinas kahit pa ito ay batay lamang sa simpleng ulat o senyales ng galaw ng mga terorista sa mga isla ng Visayas at Luzon.

 

Habang libu-libo ang lumilikas mula sa Marawi City para humanap na makakanlungan, tinutukso naman at ineengganyo ang mga sundalo ng presidente at commander-in-chief ng Armed Forces of the Philippines na gamitin ang kapangyarihang iginawad sa kanila sa ilalim ng batas militar at ginarantiyahan ang mga sundalo na siya ang mananagot kapag may nakasuhan sa kanila ng pang-aabuso at iba pang krimen, kasama na ang rape.

 

Hinimok niya ang mga sundalo na makisalo sa kanyang tinatamasang kapangyarihan at sa kanyang paglapastangan sa kababaihan. Bulag si Duterte sa katotohanang ang kanyang kaharap ay mga sundalong dapat maglingkod at magtanggol sa bayan. 

 

Siya ay nasa kanyang likas na kawalang kahihiyan na lalong lantad sa kanyang pagtrato sa mga kababaihan bilang tagapagbigay ng aliw. Sinabi niya sa mga sundalo, “sinuman sa inyo na magreyp ng tatlong babae, sagot ko.” Ito ang paraan ni Duterte, ang commander in chief sa paghahanda ng “kanyang mga sundalo” sa gera laban sa mga lalaki at babaeng kontra sa kanyang diktador na paghahari at lahat ng masasagasaan sa kanyang tipo ng militarismo at   inaasam niyang absolutong kapangyarihan.

 

Hindi na masukat na pinsala sa maraming bayan at pagdurusa ng milyun-milyong mamamayan ang dulot ng mga gera ng US at kanyang mga kaalyado mula pa nuong katatapos ng WWII hangggang ngayong maagang bahagi ng ika 21 siglo.  Sa kabila nito, patuloy pang pinalalakas ng gubyernong Trump ang kanyang industriya ng gera,  hinihikayat ang mga bayang kasapi ng NATO at mga alyado sa Asia na lakihan ang kanilang mga badyet militar,  at samahan siya sa kanyang mga gera laban sa inaakala nilang pangunahing mga banta sa seguridad  ng daigdig.

 

Nagpapatuloy na gera at pangwawasak

Mabangis na nagpapatuloy ang diumano’y  “makataong” mga gerang pinangungunahan ng US na ang mga dahilan ay peke at gawa-gawa lang: wasakin ang “weapons of mass destruction,”  ng Iraq, pigilan ang awtokratikong paghahari sa Libya na “nagpapahintulot sa military mass orgies,” at patalsikin si President Assad na “nagpapaandar ng death machine” at “gamagamit ng chemical weapons”  laban sa mamamayang Syria. 

 

Hindi na maikakaila ang imperyalistang disenyo ng US at kanyang mga alyado.

 

Gusto nilang salukin ang langis, gas, mineral, bilyun-bilyong halaga ng ginto at salapi, at ang malalawak na rekurso ng sariwang tubig ng Libya na mapagkakitaan ng limpak ng mga dayuhang kumpanya.  Nais ng mga imperyalista, sa pangunguna ng US na kontrolin ang mga bayang ito at ang iba pa at buksan bilang kanilang pamilihan.

 

Malupit at walang awa ang mga gerang ito. 

 

Gumagamit ang US, Britain at iba nilang alyado ng mga sandatang kabilang sa pinakamapaminsala at pinaka-nakamamatay.  Sinasamantala nila ang mga sentimyentong nakatungtong sa pagkakaiba ng lahi, relihiyon, lipi at kabuhayan para magtayo, mag-armas at magsanay ng mga grupong terorista at pawalan sila para manggulo sa mga bayang ang mga pamahalaan ay ayaw sumunod sa dikta ng US at EU, at mula rito ay bigyang dahilan ang kanilang armadong pakikialam habang iniiiwas ang sisi sa US at EU sa magaganp na karahasan.

 

Ginagawang tigang ng mga gerang ito ang malalawak na lupain, hindi angkop para mabuhay,  winawasak ang kabuhayan,  dinudurog ang mga komunidad,  pinagkakaitan ng malinis na inuming tubig ang mamamayan, nilulumpo, pinapaslang o pinalalayas ang milyong mga tao.  Nilikha ng mga gerang ito ang napakamalaking bilang ng refugees sa modernong kasaysayan, higit na malaki kaysa sa WWII.

 

Sa Syria na lamang, 470,000 na ang namamatay nuong 2016.  Pinakamalaki na ito sa Middle East-North Africa (MENA) area.  Pinakamarami rin ng mamamayan dito na biktima ng diskolaksyon.  Mahigit 4.2 milyon ang refugees sa labas ng Syrian border, at 8 milyon pa ang internally displaced.

 

Paglala ng mga kaso ng rape, trafficking at prostitusyon sa kundisyon ng gera

Malaking panganib sa kababaihan at batang babae ang mga gerang tinunguhan ng “Arab Spring.” 

 

Maliban sa pinagdudusahan nila ang sinasapit din ng mga lalaki, ang mga babaeng nananatili sa lugar ng labanan ay madalas na nagiging biktima ng reyp, kidnapping at pwersahang pagpapakasal sa mga myembro ng mga grupong terorista.  Karaniwan, ang mga nakidnap ay ibinibentang alipin o asawa kahit sa murang edad na walo o siyam na taon. 

Libu-libong batang babae ang ikinakasal at dinidiborsyo at muling ikinakasal, dahil ang kasal ay ginagamit na lamang na “ligal” na tabing sa prostitusyon.

 

Malaking bilang ng mga tumakas patungo sa ibang bayan, maging sa Europe ang naging biktima ng trafficking.  Gayong biktima rin ng rape o pangangalakal ang mga lalaki, mas malaki ang panganib na maging biktima ng abusong sekswal, trafficking, prostitusyon at pang-aalipin ang kababaihan at batang babae, lalo ngayon na higit na pinahirap ng mga gubyerno ang mga proseso sa pagtanggap at integrasyon ng refugees

 

Banta ng mas Malaganap na Gera

Nakasusuklam na habang ang US, Britain at nangungunang mga bayan ng EU, na nagtulak at nagmanipula ng mga impormasyong nagbibigay katwiran sa interbensyon sa mga gerang ito sa ika-21 siglo, at kung gayon, ay mga dapat na managot sa refugee crisis, ang sila rin ngayong may matigas na tindig laban sa pagtanggap at integrasyon ng dagdag na refugees.

 

Nakapangingilabot na sa kabila ng malaking sakunang nilikha ng kanilang mga gera, pinahahaba pa nila, laluna ng US ang pakikialam sa Iraq, Libya at Yemen habang aktwal naghahanda para magbukas ng mga bagong larangan ng digma para kontrolin ang North Korea at Iran at hadlangan ang pagsulong ng Russia at China. 

 

Kailangang seryosohin ng mamamayan sa rehiyon ang mga panganib ng digma.

 

Hindi iniaatras ng US ang Asia Pacific pivot na pangunahing nakatuon laban sa China.  Inihayag ni Trump na dalawang nuclear submarines ng US ang nasa Korea ngayon.  Dalawang naval patrol fleets ang nasa China Sea malapit sa China at nasa loob ng pinag-aagawang teritoryo sa South China Sea.  Nasa pinakamataas na kahandaan ngayon ang mga pwersang Amerkano sa Japan.

 

Itinataguyod ng KAISA KA, isang organisasyon ng kababaihan na nagsusulong ng kalayaan ng kababaihan at pagbabagong panlipunan, ang panawagan ng World March of Women na magkaisa laban sa mga gera at sa mga banta pa ng gerang magpapalala sa mga salot ng atakeng sekswal, pagkakalakal at prostitusyon ng kababaihan.

 

Ngayon, higit kailanman, habang nakikiisa tayo sa pandaigdigang pakikibaka laban sa mga gera at militarismo ng US, lalong maging alisto tayo para biguin ang bawat tangkang muling isadlak ang bayan sa paghahari ng isang tirano na sadyang magpapa-iral ng terorismo.

 

Tutulan ang gera at militarismo!

Tutulan ang martial law!

Ipahayag natin ang pandaigdigang pagkakaisa laban sa gera at militarismo sa Hunyo 3, 2017.###

#WAgWar

Pagkakaisa ng Kababaihan para sa Kalayaan (Kaisa Ka)

Hunyo 1, 2017

#WAgWar (No To War) KAISA KA Women Against War and Militarism

FacebookTwitterGoogle+Share

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *