129-C Matatag Street, Diliman, Quezon City 1104 [email protected]

[PAHAYAG] Isang Taon sa Tuktok

KILUSAN

Isang Taon sa Tuktok

 

 

Isang taon na sa tuktok ng lipunang magulo at unti-unting nabibitak ang gubyernong Duterte.  Sinimulan ng madugong gera laban sa droga, ngayo’y magdiriwang sa abo ng pagkatupok ng syudad ng Marawi.

 

Nakapangangambang ilang taon pa ang bubunuin ng sambayanang Pilipino.  Lalo ngayong nagpatianod na rin ang Korte Suprema sa imbing layon ng rehimen at nagbigay basbas sa “legalidad” ng Batas Militar sa Mindanao, kahit pa napakaraming kwestyonableng batayan ang tinuntungan ng proklamasyon nito.

 

Kaya habang ang banta ng ekstensyon ng martial law sa Mindanao ay nakakikilabot na anunsyo ng iigting na tiraniya; dagdag pang komunidad na sisisirin ng mga helikopter at eroplano para paulanan ng bala at kumutan ng bomba; kabi-kabila pa rin ang tutumba sa lansangan sa pinaigting na war on drugs.  Sa katunaya’y tumigil na sa pagkwenta ang midya sa arawang bilang ng bangkay.  Wala nang iba pang ibubunga ang pagbabalik sa pwesto ng mga kriminal na pulis na napatunayan na ng Senado at NBI sa kasong murder sa loob ng piitan, kundi ang walang habas na pagpatay na extra judicial.

 

Isang taon sa tuktok na nagpalala sa patronaheng pulitikal.  Maliban sa takot bumangga sa pangulo, nakasahod ang mga distrito ng mga bulag na tagasunod na kongresista sa mga pangako ng proyektong “build, build, build” na popondohan ng mga pautang ng China, Japan, US at iba pa.  Dagdag na buwis naman ito sa kinukubang mamamayan na sa kanila ay naghalal: P6 bawat litro ng diesel at iba pang produktong petrolyo, P10 bawat litro sa mga inuming may asukal, dagdag na buwis sa bagong sasakyan at paupahang bahay.  Balak buwisan ang lahat ng pagkaing may asin, gaya ng noodles na siya na lamang pagkain ng mahihirap na mamamayan. Gusto ring buwisan kahit ang mga kooperatibang pangkuryente sa kanayunan.

 

Isang taon sa tuktok, at pumuputok na parang bula ang pangakong ginhawa sa anakpawis: ginawang legal ang patuloy na kontrakwalisasyon at pambabarat sa sahod ng mga empleyado at manggagawa; napakababa ng ani ng palay, gulay at iba pang pananim dahil sa kalamidad, kawalan ng ayudang teknolohikal at pautang at walang habas na importasyon at ismagling; milyong bibig ang aagawan ng pagkain sa phaseout ng mga lumang dyip; sadsad sa banlik ang mga bangka ng mangingisdang maliban sa nasa kumunoy ng polusyon ay walang pahinga sa paghadlang sa kumbersyon ng mga komunal na pangisdaang ginagawang eryang komersyal; daang libong pamilya pa ang palalayasin sa kanilang tahanan at itatapon sa mga relokasyong kapos sa serbisyong sosyal.

 

Mula sa mga katutubong inaagawan ng lupain ng mga multinasyunal at mga minerong lokal at dayuhan, hanggang sa mga lokal na negosyanteng nakakaranas ng malulupit na kumpetisyon sa lokal at dayuhang kapital sa pagtitingi at produksyon, may pag-asa pa bang makaahon? May nalalabi pa bang pag-asa sa mga pangakong pagbabago  ng rehimen?

 

Paglala sa kaysa dati ang naging pagbabago. Nagpapatuloy ang mga patakarang neoliberal na nagpayamang lalo ng iilang pamilya.  Tuloy ang mga tratado at neokolonyal na kasunduang gumagapos sa soberanya ng bayan.  Kailanma’y hindi nagkaruon ng katiyakan ang sambayanan, na hindi makakaapekto sa seguridad ng Pilipinas ang mga gulong pinapasok ng imperyalistang US sa rehiyon, ang tunay na amo ng lokal na naghaharing sistemang pulitikal, hanggang hindi ibinabasura ang US-RP Mutual Defense Treaty, Visiting Forces Agreement at iba pang mga kaugnay na batas.

 

Isang taon sa tuktok, at ang gabinite at mga opisina ng pamahalaan ay napuno ng mga tauhang matatapat sa mga tirano at malulupit na lider gaya nina Duterte, Marcos at Arroyo. 

 

 Ang sambayana’y gising. Hindi kailanman maigagapos ang bayan sa panlilinlang at nakamamanhid na karahasan.   Muli’t-muling titindig laban sa mga tirano, ngayon hanggang sa makamit ang tunay na demokrasya at kasarinlan.

 

Kilusan para sa Pambansang Demokrasya (KILUSAN)

Hulyo 24, 2017

FacebookTwitterGoogle+Share

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *