129-C Matatag Street, Diliman, Quezon City 1104 [email protected]

[EDITORYAL] Kabalintunaan ng Kasaysayan

Picture1
EDITORYAL

 

Kabalintunaan ng Kasaysayan

 

ANG PAGLIKHA ng kasaysayan ay iba sa pagbabago nito. Ang obhetibong pag-aaral sa nakaraan ay gabay sa pag-unawa ng kasalukuyan at upang maiugit ang kinabukasan.

 

Ang nakakatandang henerasyon na dumanas ng nakaraang kasaysaysan ang tamang saksi nito. Ngunit ang naiibang salaysay at larawan ng nakaraaan ay bagay lamang sa taong walang bait sa sarili o sadyang wala sa sarili.

 

Sinimulan ang pakana sa paghahasik ng duda sa kalupitan ng diktador na si Marcos at sa karahasan ng Martial Law. Kasunod, inilibing ang labi ng diktador sa Libingan ng mga Bayani. Pinuri ni Pres. Digong ang “mga milagro ng ekonomya” sa panahon ni Marcos at ang “kainaman ng peace and order” sa panahon ng kinamumuhiang Philippine Constabulary (PC). At matapos ito, inatake ang pangkasaysayang katuturan ng Konstitusyong 1987 at ang pinagmulan nitong “rebolusyon” sa Edsa.

 

Naging usapin sa paggunita ng ika- 31 taon ng Edsa kung sino ba ang naging bahagi ng “people power” at sino nga ba ang nakinabang dito. Lantarang pinondohan ng mga ahensya ng gubyernong Duterte ang pagtitipon ng malaking bulto sa Luneta at kontrahin ang iba pang sentro ng protesta. Ito ay para tapatan ang pagtitipon sa Ortigas at sansalain ang diumanong mga pakana ng “destabilisasyon sa pamahalaan”.

 

Katambal nito ang mas pinaigting na Operation DoubleBarrel Reloaded ng PNP, ang pagpasa ng death penalty sa mababang kapulungan ng Kongreso, ang pagsalang ng panukalang ibaba sa siyam na taong gulang ang edad ng maaaring kasuhan ng krimen, ang banta ng deklarasyon ng batas militar sa buong bayan, at militarisasyon ng mga kumunidad at mga paaralan.

 

Senyales ng lalong marahas at mapanupil na paghahari na ipinapakete bilang “mapagpasyang pamumuno”ang obsesyon sa “peace and order” na nakasentro sa pagdigma at paglipol sa mga

drug users at pushers at pagdakila sa batas militar. Kakabit dito ang sa pagpapahalaga ni Duterte sa batas militar at diktadura; pagiidolo kay Ferdinand Marcos, Sr. at, pagmamaliit, kundi man ay pagwawalang- saysay, sa istorikong karanasan ng mamamayan sa pagpapabagsak ng diktadura.

 

TOTOONG hindi napasakamay ng mamamayan ang kapangyarihan sa “Edsa people power revolution”. Inagaw at inangkin ito ng mga elite na napwera sa kapangyarihan sa 14 na taon ng diktadurang Marcos. Ngunit ang masaklap na karanasang iyon ay kapupulutan ng mahalagang aral: una, hindi dapat ipagkatiwala ng mamamayan ang kanilang kapakanan at kinabukasan sa mga kabilang sa mapagsamantalang uri; at, pangalawa, kailangang panatilihin ng mga pinagsasamantalahan at inaaping mamamayan ang independyente o nagsasariling pagsusulong ng paglaban at paggigiit ng kanilang mga karapatan at kapakanan.

 

Ang pag-aalsang Edsa ng 1986 ay rurok ng anti-pasista, anti-diktadurang pakikibaka ng mamamayan. Bilang tugon, nagbigay ang mga kabilang sa naghaharing uring umagaw at umangkin sa kapangyarihan ng ilang mahahalagang konsesyon sa mamamayan. Pormal na kinilala at itinitik ang mga ito sa Konstitusyong 1987. Ibig sabihin, dapat na pinapangalagaan, iginigiit at ipinaglalaban ng mamamayan ang mga ito upang konkretong maipatupad at tamasahin nila ang pakinabang.

 

TAMPOK sa mga probisyong ito ang mahigpit na mga kondisyon sa pagsuspinde ng writ of habeas corpus at deklarasyon ng batas militar; ang probisyon laban sa dinastikong paghahari ng mga pulitikal na pamilya o angkan; ang pagbubuwag ng mga private army at ng mga yunit para-militar na labas sa Konstitusyon at batas. Itinadhana sa Konstitusyon ang mga probinsyong naggigiit ng soberanya at kasarinlan ng bansa sa mga mahahalagang larangan ng pambansang seguridad at pambansang patrimonya at ekonomya.

 

Bawal ang mga dayuhang tropa at base-militar sa kapuluan makaraan ang bisa ng kasunduan sa

base-militar sa pagitan ng US at Pilipinas. Pag-aari ng estado sa ngalan ng sambayanan ang lahat ng likas na yaman. Ginagarantiyahan ng estado ang interes at kapakanan ng mga Pilipinong korporasyon o korporasyong 60% pag-aari ng mga Pilipino.

 

Prayoridad ang mga Pilipinong negosyante sa operasyon ng mga negosyo sa iba’t-ibang sektor

ng ekonomya, serbisyong panlipunan, edukasyon, kultura at media.

 

NGUNIT NAIIBA ANG MGA NASASAAD SA KONSTITUSYON sa mga obhetibong kaganapan at mga naipasang batas sa nagdaang 30 taon mula 1987. Ngayon, nakatayang isalang sa pag-amyenda ang Konstitusyong 1987 upang tanggalin ang nalalabing legal na mga hadlang sa lubos na pagbubuyangyang ng pambansang ekonomya at patrimonya sa mga dayuhan.

 

Tamang balikan ang kasaysayan. Tamang pagdebatehan ito. Ngunit kakondekondena ang magprisinta ng mga palsipikadong datos at selektibong pagtingin para baliktarin at parangalan

ang diktadura at paghaharing militar. Tahasang pambabastos sa katinuang pambayan ang paggawa ng istorya na kaiba sa tunay na mga pangyayari sa kasaysayan para mabigyan lamang ng katwiran ang tiranikong paghahari.

 

Mga kabataan, laluna mga millenial, ang pinakamarami sa mga biktima ng pambabaluktot ng kasaysayan. Sadyang inililihis ang mga kabataan ng mga may makauring interes na asasagasaan

sa pagkilala sa mga pagbabagong panlipunan at pagsulong ng kasaysayan. Nakakumbina ito sa

disenyo ng edukasyong kumikitil sa mapanuri nilang kaisipan upang gawin silang kimi at palasunod na lakas-paggawang kailangan ng kapital.

 

Hindi nalalayo ang ganitong kondisyon sa naganap na mga debate sa pagitan ng mga progresibo at mga maka-kleriko/anti-komunista/kontramakabayan sa pag-unawa sa kasaysayan bago ang

pagbulwak ng kilusang kabataan-estudyante nuong mga dekada 60 at 70 ng nakaraang siglo.

 

Gigigisingin ng mga debateng ito ang kritikal na pag-iisip ng mga kabataan—ang susunod na mga pwersang paggawa, na huhubog sa kanilang buhay sa hinaharap—hindi na lamang sa katwiran ng makitid na interes ng nasyunalismo, kundi batay sa higit na progresibong punto de bista ng mga anakpawis, ang tunay na motor ng pagsulong ng kasaysayan ng

daigdig.

 

Ang kanilang kritikal na pag-iisip at pagkamulat ang mapagkakatiwalaang gamit sa pagtunggali at pagtutuwid sa mga rebisyon ng kasaysayan. Liliwanag ang katotohanan at tunay na pagbabago, sa pagganap sa misyon ng makapangyarihang pakulturang rebolusyon. Ito ang susi para likhain ang tunay na rebolusyong pulitikal at ekonomiko, na higit na progresibo kaysa “rebolusyon sa Edsa,” at magtitindig ng isang sistemang panlipunan na tunay na masagana, payapa, demokratiko at makatarungan.K

 

 

Mula sa KILUSAN (Opisyal na Pahayagan ng Kilusan para sa Pambansang Demokrasya) | Taon 11 Bilang 2 | Pebrero – Hunyo 2017

FacebookTwitterGoogle+Share

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *