129-C Matatag Street, Diliman, Quezon City 1104 [email protected]

[PAHAYAG] “America First” sa ASEAN

#Americalypse

America First” sa ASEAN

Tumitinding tunggalian ng US kontra China at Russia sa ganansya sa pamilihan at militarismo ang magdadala kay Trump sa mga pulong ng APEC at ASEAN. 

 

Unang pagkakataong bibisita si Trump sa Asia. Dadalo siya sa Asia-Pacific Economic Conference (APEC) Leaders’ Meeting sa Vietnam, Nobyembre 8-10, 2017, saka tatawid sa ika-31 Summit ng Association of South East Asian Nations (ASEAN) sa Pilipinas, Nobyembre 13-15. Bibisitahin din niya ang Japan, South Korea at China.

Dala ni Trump sa byaheng ito ang imperyalista-sobinistang islogan na “America First” o Unahin ang Amerika at iguguhit ang mapandigmang patakaran na ngayon’y pinupuntirya ang North Korea.

Sa gitna ito ng papalalang panlipunan, pang-ekonomya at pulitikal na krisis sa US na damay ang buong daigdig.  Bukod ito sa tuwirang pinsala sa mga mamamayan ng mga bayang dinidigma at pinanghihimasukan ng US.

Papaypayan niya ang apoy ng hidwaan sa pagitan ng North Korea at US.  Gagawin niyang malinaw sa lahat ng bibisitahing bayan ang paghahanda dito ng US at pupwersahin silang luminya at sumali dito, mula sa imposisyon ng economic sanctions hanggang sa aktwal na paghahanda sa gera.  Hihikayatin niyang higit pang iangat ng ASEAN ang defense spending sukdang mawala ang badyet sa serbisyong publiko, at sundin ang direksyon ng US na bantayan ang “malayang daigdig.”

Kapag may pagkakataon, kakastiguhin niya ang China at Russia sa tuwiran at di-tuwirang pagsuporta ng mga ito sa mga “palyadong” estadong gaya ng North Korea, Syria at Iran― mga bayang para sa US ay nagkakalat at/o sumusuporta sa mga teroristang organisasyon.  Ito’y sa kabila ng nagnanaknak na katotohanang US ang nasa likod ng ISIS at nauna ritong Al Queda.

Nahahamon ang paghahari ng US sa daigdig. Sumisikip ang daigdig sa pagsulong ng China at Russia bilang mga kapangyarihan sa ekonomya at militar.  Ang China na tumatabig sa US sa Asia at ilang bahagi ng Africa, at ang Russia na malaon nang tinatanaw ng US bilang karibal sa impluwensya sa Europe at sa Middle East.

Tulad ng US, kasapi din ang Russia at China ng APEC, at nauna sa US na naging regular na panauhin ng Asean Leaders’ Meeting.  Hudyat ang muling pag-aktibo ng US sa ASEAN (mula 2009) na hindi na ito papayag na makaungos pa ang China, na sa nakaraan ay nakakuha ng bentahe at impluwensya sa rehiyon sa pagtamlay ng partisipasyon dito ng US. Kailangan ng US ang pamilihan ng Asia, pinakamalaki sa mundo.

Nang ibasura ni Trump ang Trans-Pacific Partnership (TPP), Enero 2017, handa siyang igiit ang mga kasunduang bilateral para makakuha ng lubos na pakinabang, lampas sa pwedeng makuha sa mga kasunduang multilateral.  Oobligahin niya ang mga bayan na igalang ang “kalayaan sa nabigasyon,” ang linya ng US para makontrol ang mga rutang pangkalakalan gamit ang superyor na pwersang nabal, at isang instrumento ng kanyang Asia Pivot.

Torno ngayong 2017 ng Pilipinas ang pamumuno sa ASEAN.  Si Duterte ang magbubukas at magsasara ng Summit.  Tatalakayin dito ang neoliberal na ASEAN Integration at ang mas masaklaw na Regional Comprehensive Economic Program.  Magdedebate sa ilalabas na communique na malamang na mauwi sa hindi pagkakasundo at pag-iwas sa usaping ng panteritoryong sigalot sa South China Sea.

 

At ano pa nga ba ang aasahan sa usapang Trump at Duterte, kundi ang “America First” sa pagitan ng imperyalistang amo at neokolonya?  Seguradong magkakasundo sila sa gera kontra-terorismo at prubokasyon ng gera sa North Korea.  Muling ididiin na napagtibay na ang bagong anyo ng pagbase ng mga tropang kano sa EDCA (Enhanced Defense Cooperation Agreement) at dadalas ang war exercises ng mga pwersang militar ng US at Pilipinas.

 

Hindi makakaasa ang sambayanang Pilipino nang matinong usapan sa dalawang lider na ito sa isyu ng karapatang pantao.  Wala ring maasahang tindig ni Duterte para sa soberanya sa ekonomya at patrimonya o likas na yaman ng Pilipinas laban sa dikta ng US at mga institusyong dinadaluyan ng mga patakaran nito.  Gaano man ka-“unpredictable” si Duterte, siya pa rin ang “hamak na kabigan ng US sa Asia” ang lider ng bayang mula nang magsimula ang nakaraang siglo ay kaladkad na ng US sa mga maniobra nito sa Asia-Pasipiko.

 

Walang mapapala ang mamamayan ng Asean sa pagbisita ni Trump.  Sa islogang “America First,” pangingibabaw sa daigdig ang tanging layon nito. Hindi dapat payagan ng mamamayan ng Asean na kaladkarin ng US sa mga gera nito.  Dapat hadlangan ang mga itinutulak nitong neoliberal at kontra- nasyunal (anti-national) na kasunduan sa ekonomya. Katunggali ang China, kapwa sila nanghihimasok sa internal na usapin ng bawat miembro at buong Asean.

 

Pareho nilang nilalapastangan ang teritoryal na integridad ng bawat bansang bumubuo sa Asean.  Dapat itong ilantad at labanan ng mamamayan, pati na ang kasapakat nilang mga institusyon at lider sa Asia at sa Asean.

 

Kilusan para sa Pambansang Demokrasya (KILUSAN)

Nobyembre 11, 2017

FacebookTwitterGoogle+Share

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *